Udělování svátostí v našich farnostech


Křest


 • Je první ze 7 svátostí katolické církve. Uděluje jej kněz nebo jáhen, ale za určitých okolností (nebezpečí ohrožení života) může tuto svátost udělit platně každý člověk. Tato svátost je podmínkou přijetí kterékoliv jiné svátosti.
 • Ve křtu Bůh odpouští člověku dědičný hřích (příp. i hříchy osobní, je-li člověk křtěn v dospělosti) Křtem se tak člověku otevírá brána do nebe.
 • Křtem je člověk začleněn do církve katolické se všemi právy a povinnostmi, které k tomu patří.
 • Ve křtu je dáno člověku do duše nesmazatelné znamení toho, že patří ke Kristu. Být křesťanem je mimořádný dar, proto pokřtěný žije neustále v hluboké vděčnosti Bohu za toto vyvolení.
 • Křest se zpravidla uděluje ve mši svaté, pokud tomu nebrání závažné důvody.
 • O křest dítěte žádají křesťanští rodiče (nestačí žádost babičky). Při křtu dítěte se rodiče zavazují k tomu, že dítě vychovají ve víře, a že jej budou vést slovem i příkladem svého života k tomu, aby žilo dle Božího zákona.
 • Ke křtu dítěte si rodiče vybírají kmotra, který musí splňovat tyto požadavky: musí být pokřtěn, biřmován, žije-li v manželství, tak církevně uzavřeném, a vede řádný křesťanský život.

Termín udělování svátosti:

 • Křest je potřebné hlásit na faře alespoň dva měsíce předem. Je možné si domluvit termín křtu i před narozením dítěte.


Svatá zpověď - svátost smíření


 • Tato svátost má v první řadě pomoct člověku očistit se z hříchů.
 • K platnému přijetí této svátosti je nutné upřímné a úplné vyznání všech těžkých hříchů, upřímná lítost nad nimi a přijetí svátostného rozhřešení.
 • Věřící (kajícník) může tuto svátost přijímat tak často, jak sám potřebuje.
 • Povinností křesťana je přistoupit alespoň jednou v roce k přijetí této svátosti.
 • Je žádoucí, aby kajícník přišel ke zpovědi připraven. To znamená, aby si doma udělal zpytování svědomí a je mu jasné, co chce zpovědníkovi říci, z čeho se chce vyznat. Jako pomůcku k přípravě na sv. zpověď lze použít Zpovědní zrcadlo z Kancionálu nebo jinou podobnou pomůcku.

Termín udělování svátosti:

 • V našich farnostech je možnost přistoupit k této svátosti dle rozpisů zpovídání v jednotlivých farnostech
 • Zpovědní den ve farnosti Dolní Loučky: STŘEDA
 • Zpovědní den ve farnosti Žďárec: ČTVRTEK
 • Na požádání je možné přistoupit ke svaté zpovědi kdykoliv – po předchozí domluvě.
 • Prosím nežádejte o svatou zpověď 5 min. přede mší svatou, kdy se kněz s ministranty připravuje na slavení mše svaté!


Svaté přijímání – Eucharistie


 • Eucharistie je svátostí, v níž Pán Ježíš z lásky k nám zůstává mezi námi na zemi přítomen pod způsobami chleba a vína. Uchovává se ve svatostánku a tímto způsobem je Ježíš trvale přítomen živý v našich chrámech.
 • Při mši sv. jsou kněžskou mocí chléb a víno proměněny v Tělo a Krev Ježíše Krista. Takto vzniklý eucharistický chléb a nápoj věřící přijímají jako pokrm a nápoj pro své duše ve sv. přijímání.
 • Svaté přijímání (eucharistii) může přijímat každý katolický křesťan přítomný na mši sv., který má duši v milosti posvěcující (bez těžkého hříchu), touží po Kristu Pánu a dodržel eucharistický půst (1 hodinu přede mší svatou nic nejíst a nic nepít kromě nutných léků a vody).
 • Nemocné a staré lidi navštěvuje kněz se svatým přijímáním jednou za měsíc, vždy v týdnu před prvním pátkem v měsíci. Návštěvu kněze je třeba osobně domluvit.
 • K prvnímu svatému přijímání zpravidla přistupují děti ve 3. třídě ZŠ. Příprava k 1. sv. přijímání má dvě části:
  • výuka náboženství ve 2. a 3. třídě základní školy
  • několik setkání na faře s dětmi a jejich rodiči


Svátost biřmování


 • Je to svátost „křesťanské dospělosti“, ve které zvláště získáváme sedm darů Ducha Svatého.
 • K této svátosti může přistoupit ten, kdo o to sám požádá a nejpozději v den přijetí svátosti dovršil 16 let života.
 • Biřmování uděluje biskup dané diecéze (nebo jím pověřený kněz).
 • Příprava k přijetí této svátosti je delší, trvá jeden a půl roku, a začíná vždy dle vyhlášení pana faráře (jednou za několik let).

Termín udělování svátosti:

 • Od 1.1.2013 probíhá v našich farnostech příprava na biřmování. Svátost biřmování bude udělována v termínu září/říjen 2014.
 • Podrobnější informace o termínech přípravy k přijetí svátosti biřmování naleznete na stránkách jednotlivých farností v části Dění ve farnosti.


Svátost pomazání nemocných


 • Historicky někdy nesprávně nazývána „poslední pomazání“.
 • Tato svátost má uzdravující účinek, ale přijímáme ji také jako přípravu na cestu do věčnosti. Nemocným se tak dostává zvláštní posily od Pána k nesení bolestí a nemocí a umírajícím zvláštní pomoci Boží pro poslední pozemský životní zápas.

Termín udělování svátosti:

 • Neodmítejte nemocným, starým, umírajícím tuto posilu od Boha a včas volejte kněze. Požádat o udělení této svátosti můžete pro každého pokřtěného, který je vážně nemocen, je před vážnou operací nebo umírá. V naléhavých případech možno volat i v noci.
 • V našich farnostech se svátost uděluje v kostele hromadně jedenkrát v roce (koncem doby velikonoční) pro všechny nemocné, nebo pro ty, kdo dovršili 60 let života.


Svátost manželství

 • Tuto svátost si vysluhují snoubenci navzájem.
 • Je to svátost, která nerozlučně spojuje jednoho muže a jednu ženu k celoživotnímu manželskému vztahu. Manželé se tak stávají před Bohem jedním tělem a jednou duší. Manželství takto uzavřené je nerozlučitelné.
 • Zájem o přijetí svátosti manželství je potřebné hlásit na faře tři měsíce předem. Během této doby je třeba absolvovat jak duchovní přípravu, tak i připravit všechny nutné dokumenty pro státní i duchovní správu.

Termín udělování svátosti:

 • dle domluvy (zpravidla v sobotu, mimo dobu postní).


Svátost kněžství


 • Kněžství je svátost, ve které je muži, který odpověděl na Boží výzvu k následování Krista, udělena milost k tomu, aby se stal dobrým pastýřem lidských duší.
 • Kněžství je svátost životního stavu a uděluje člověku nesmazatelné znamení toho, že byl takto vyvolen Bohem.
 • Svátost kněžství ustanovil Pán Ježíš při Poslední večeři.
 • Kněží jsou rozdavatelé Božích milostí mezi námi.


Ostatní úkony


Pohřeb


 • křesťanský pohřeb nepatří mezi svátosti
 • termín pohřbu: dle domluvy (stačí i telefonicky)
 • obřad: dle domluvy při osobním setkání s rodinou


Svěcení náboženských předmětů


 • obrazy, knížky, růžence...
 • kdykoliv na požádání – po mši svaté